بسمه تعالی 

اساسنامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) (جدید تغییر در آبان 94)

مقدمه: به منظور فعالیتهای اسلامی، سیاسی، صنفی، علمی، فرهنگی و تحقیقاتی “جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران” بصورت غیرانتفاعی با اهداف و شرایط ذیل تشکیل میگردد:

فصل اول: کلیات

ماده 1 - نام: “جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران” که در این اساسنامه اختصارا ”جاودان” نامیده می شود.

ماده 2 - تابعیت و مدت: جاودان، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است و از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده 3 - مرکز اصلی جاودان در تهران است و درصورت لزوم با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مصوب سال 1360 می تواند در داخل یا خارج از کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 4 - اهداف:

الف - ایجاد رابطه فکری و فرهنگی بین همکاران، اتحاد و انسجام وکلای مومن و متعهد به منظور بهره گیری از توان علمی و عملی آنان در راستای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی.

ب - تحکیم و تقویت روح وحدت و تعاون اسلامی بین وکلای دادگستری و تزکیه محیطهای کاری و قضایی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار مغایر با فرهنگ اسلامی ( با تکیه بر وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر).

ج - حضور فعال و همه جانبه در عرصه های دفاع حقوقی از ارزشهای متعالی انسانی و نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع داخلی و بین المللی.

د - سعی و تلاش در جهت تعلیم و تعمیق فرهنگ احترام به قانون و کوشش مستمر به منظور تسریع و تسهیل احقاق حق از طریق هماهنگی و همکاری با قوای مقننه، قضائیه و مجریه و رسانه های جمعی.

ه - اهتمام در شناخت و تبیین جایگاه “ وکالت دادگستری” بعنوان یک حرفه و تخصص در نظام اعتقادی - سیاسی اسلام.

و - ایجاد و گسترش زمینه کار فکری، فرهنگی، علمی، سیاسی و اخلاقی در جامعه وکلا و محیط قضایی به صورت تعلیم، تعلم و ترویج اخلاق کریمه انسانی و احکام اسلامی.

 

 

 

ز- برقراری ارتباط علمی و فرهنگی بین وکلای مومن و متعهد به منظور ترویج فرهنگ و معارف اسلامی و ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری.

ح - معاضدت و ارشاد قضایی خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار نیازمند جامعه.

ط – ایجاد ارتباطات بین المللی و تبادل نظر در حوزه های حقوقی.

فصل دوم ارکان جاودان:

ماده 5 - ارکان جاودان عبارتنداز:

مجمع عمومی

شورای مرکزی

رئیس جاودان

بازرسان

ماده 6 - مجمع عمومی:

مجمع عمومی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جاودان می باشد که به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

1 - مجمع عمومی عادی، هر سال یکبار(در نیمه اول تیر ماه) با شرکت اعضاء اصلی جاودان تشکیل می گردد. مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده، با تصویب شورای مرکزی یا با تقاضای کتبی یک پنجم از اعضای اصلی و یا بنا به درخواست بازرسان جاودان، با تعیین دستور جلسه و با رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی تشکیل خواهد شد.

2 - مجمع عمومی فوق العاده، با تصویب شورای مرکزی یا با تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضاء اصلی جاودان و یا حداقل دو نفر از بازرسین با رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجامع عمومی تشکیل می گردد.

3 - دعوت تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا از طریق انتشار آگهی در مطبوعات لااقل 15 روز قبل از موعد جلسه، توسط شورای مرکزی به عمل خواهد آمد. در دعوتنامه، دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل آن قید می گردد. آخرین محل اقامتی که هر عضو اصلی به دبیر خانه جاودان اعلام نموده است اقامتگاه عضو بشمار خواهد رفت.

4 – پیشنهادات اعضاء اصلی برای تشکیل جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده بایستی حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه، کتباً به دبیرخانه جاودان تحویل گردد. شورای مرکزی در این صورت موظف است حداکثر ظرف مدت شش هفته از تاریخ تسلیم تقاضا به دبیرخانه، نسبت به تشکیل جلسه برابر تشریفات مربوطه اقدام نماید. دستور جلسه مجامع فقط در مورد یا مواردی خواهد بود که برای بررسی آنها تقاضای تشکیل جلسه گردیده است.

 

5 - تصمیمات مجمع عمومی، غیر از مواردی که در این اساسنامه تصریح گردیده است با رای علنی خواهد بود. مگر آن که حداقل یک سوم از اعضای اصلی حاضر در جلسه، تقاضای اخذ رای مخفی بنمایند.

6 – مجمع عمومی عادی با حضور بیش از 3/1 اعضا و مجمع عمومی فوق العاده، با حضور بیش از نصف اعضایی که حق رای دارند رسمیت می یابد. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، هر یک از مجامع برای بار دوم دعوت می شوند. در این صورت جلسات مجامع عمومی، با حضور هر تعداد رسمیت می یابد، به شرط آنکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

7 – تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده نیز با اکثریت دو سوم آراء حاضرین معتبر می باشد.

تبصره: هر یک از اعضای جمعیت می تواند حداکثر به نمایندگی از دو عضو، در جلسات مجامع عمومی حضور یافته و اعلام رای نماید.

8 - مجامع عمومی بوسیله هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر که توسط اعضای حاضر در مجمع انتخاب می شوند اداره می گردد.

ماده 7 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی:

الف - اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت مجامع عمومی عادی می باشد:

1 - رسیدگی و تصویب گزارش فعالیت های شورای مرکزی، پس از قرائت گزارش بازرسین جمعیت.

2 - تعیین خط مشی کلی جاودان و تصویب برنامه ها و سیاستهای پیشنهادی از سوی شورای مرکزی.

3 - تصویب ترازنامه و حساب در آمد و هزینه جاودان. این امر به منزله مفاصا حساب شورای مرکزی برای همان سال خواهد بود.

4 - تعیین میزان حق عضویت اعضاء و تصویب بودجه سالانه جاودان.

5 - انتخاب اعضاء شورای مرکزی و بازرسان.

6 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های جاودان.

7 - تصویب تأسیس شعب و نمایندگی جاودان.

 

 

8 - اتخاذ تصمیم راجع به پیشنهاداتی که از طرف شورای مرکزی و یا هر یک از اعضاء اصلی طبق تشریفات مربوطه در دستور قرارگیرد.

ب - اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1 - اصلاح و تغییر درمفاد اساسنامه.

2 - عزل شورای مرکزی و بازرسان.

3 - انحلال جاودان با پیشنهاد مشترک موسسین و شورای مرکزی.

تبصره: عزل شورای مرکزی باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرارگیرد.

ماده 8 - شورای مرکزی جاودان

شورای مرکزی از8 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل تشکیل می شود، که از بین اعضای اصلی دارای حداقل سه سال سابقه عضویت در جاودان، برای مدت چهارسال انتخاب می شوند.

تبصره 1: انتخابات شورای مرکزی هر دو سال یکبار، برای انتخاب 4 عضو اصلی و دو عضو علی البدل برگزار می شود. در اجرای این بند، بعد از دو سال از اولین انتخابات(فقط برای بار اول)، مازاد بر 4 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل، به قید قرعه در مجمع عمومی عادی از شورای مرکزی خارج میشوند.

تبصره 2: 4 نفر از حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب، علی البدل شناخته می شوند که در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضای اصلی، به ترتیب آراء مکتسبه جایگزین ایشان خواهند شد.

1 - اعضاء شورای مرکزی در نخستین جلسه (حداکثر دو هفته بعد از انتخاب شدن) از میان خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر جاودان را انتخاب خواهند کرد. در غیاب رئیس، اداره جلسات بعهدۀ نایب رئیس می باشد.

2 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل 5 نفر رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت حاضران، معتبر و لازم الاجراست. در غیاب هریک از اعضای اصلی، اعضای علی البدل شورا، به ترتیب تقدم حضور در جلسه،  دارای حق رای می باشند. هرگاه تعداد آراء حاضران مساوی باشد، رای گروهی که رئیس در آن قرار دارد معتبر است.

3 - شورای مرکزی مکلف است لااقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. جلسات با دعوت رئیس شورای مرکزی، نائب رئیس و یا دبیر جاودان تشکیل خواهد شد و صورتجلسات پس از امضاء حاضرین در دبیرخانه نگهداری و مصوبات توسط دبیر به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

 

 

4 -  غیبت غیرموجه بیش از پنج جلسه متوالی، یا هفت جلسه متناوب هریک از اعضای اصلی شورا درطول سال، به منزله استعفای وی خواهد بود. پس از تایید غیبتهای غیرموجه توسط شورا، عضو علی­البدل به ترتیب آراء ماخوذه جایگزین او خواهد شد.

تبصره 3: رئیس شورای مرکزی، رئیس جاودان نیز می باشد.

تبصره 4: شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات شورای مرکزی جدید را برگزارنماید. دورۀ اول شورای مرکزی توسط مؤسسین انتخاب خواهد شد. در صورت انقضاء دوره شورای مرکزی، تا  زمان انتخاب شورای جدید، اعضای سابق کماکان مسئول امور جاودان و اداره آن خواهند بود.

ماده 9 - وظایف و اختیارات شورای مرکزی

1 - برنامه ریزی و تدوین راههای اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب جاودان.

2 - تهیه و تدوین سیاستها و خط مشی کلی جاودان و تقدیم آن برای تصویب به مجمع عمومی.

3 - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه جاودان و گزارش حساب عملکرد ترازنامه سالانه به مجمع عمومی.

4 - برگزاری جلسات و تشکیل کمیسیونها و گردهمائیهای اعضاء جاودان به منظور ارتقاء سطح بینش و دانش سیاسی - اعتقادی اعضاء و استفاده از تجارب علمی و عملی اساتید و علمای حقوق

5 - تعیین امضاء های مجاز و تعهدآور برای جاودان و افتتاح حساب در بانک های جمهوری اسلامی ایران.

6 - دعوت مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

7 - پذیرش تقاضای داوطلبین و تصویب عضویت اعضای جاودان.

8 - اخذ اعتبار و قبول و یا کمک های نقدی و غیر نقدی، منقول و غیر منقول از هر قبیل برای جاودان.

9 - شورای مرکزی میتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و تبدیل به احسن، رهن گذاری، فک رهن، استقراض یا دریافت کمک های داوطلبانه به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد، بنام جاودان انجام دهد.

10 - اقامه دعوی و پاسخ به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی له و علیه  جاودان در کلیه مراجع قانونی.

11 - انتخاب و معرفی نمایندگان جاودان به مراجع رسمی کشور و مجامع خارجی.

12 – تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی جاودان.

 

 

ماده 10 - وظایف و اختیارات رئیس جاودان:

1 - رئیس مجری مصوبات شورای مرکزی و بالاترین مقام اجرایی جاودان است.

2 - حسن انجام کلیه امور و هدایت فعالیت ها و حفظ حقوق و منافع جاودان بر طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه های مصوب، برعهده رئیس است.

3 - رئیس در حدود اختیاراتی که از طرف شورای مرکزی به وی تفویض می گردد، نماینده جاودان محسوب می شود.

تبصره: شورای مرکزی می تواند بعضی از اختیارات خود را در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه های مصوب شورای مرکزی به رئیس جاودان تفویض نماید.

ماده 11 - بازرسان جاودان

1 - جاودان دارای دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال از میان اعضای اصلی، برای نظارت بر کلیه امور جاودان انتخاب میشوند. در صورت فوت یا استعفاء و یا عزل هر یک از بازرسان اصلی، بازرس علی البدل بجای او انجام وظیفه خواهد کرد. انتخاب مجدد هر یک از بازرسان اصلی و علی البدل بلامانع است.

2 - وظایف بازرسان عبارت است از:

الف - اظهارنظر نسبت به گزارش عملکرد سالانه شورای مرکزی و ارائه به مجمع عمومی همراه با پیشنهادات اصلاحی.

ب - ارائه گزارش بازرسی های دوره ای ( حداقل هر 6 ماه یکبار ) به شورای مرکزی.

ج - گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی و رئیس جاودان از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

3 - بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود به کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز خود در جاودان مراجعه و کسب اطلاع نمایند و حق مداخله در امور اجرایی جاودان را ندارند.

فصل سوم - شرایط و نحوه عضویت و انواع آن:

ماده 12 - عضویت:

اشخاصی که واجد شرایط زیر باشند با تصویب شورای مرکزی به عضویت جاودان درمی آیند.

1 - اعتقاد و التزام عملی به مکتب اسلام و ولایت فقیه بعنوان نایب امام زمان(عج).

 

 

 

2 - ایمان و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به قانون اساسی.

3 - داشتن پروانه وکالت دادگستری.

4 - پذیرش مفاد اساسنامه و خط مشی کلی جاودان.

5 - عدم اشتهار به رفتار مغایر با شئونات حرفه ای.

ماده 13 - نحوه عضویت:

داوطلبین عضویت با مراجعه به دفتر جاودان فرم تقاضای عضویت را تکمیل و به دبیر خانه تسلیم می نمایند.

تبصره: عضویت متقاضی، مستلزم تصویب شورای مرکزی است و تکمیل فرم حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

ماده 14 - اعضاء

اعضای جاودان به دو دسته اصلی و افتخاری تقسیم می شوند.

الف - اعضای اصلی: کسانی هستند که واجد شرایط ماده 12 بوده و مطابق ماده 13 به عضویت جاودان پذیرفته می شوند.

ب - اعضای افتخاری: اشخاصی هستند که در جهت نیل به اهداف جاودان خدمات شایانی ارائه کرده اند.

ج- کارآموزان وکالت می­توانند مطابق ماده 13 به عضویت افتخاری درآیند. پس از قبولی در اختبار و اخذ پروانه وکالت، عضویت اصلی این افراد برابر بند الف این ماده خواهد بود.

تبصره: عضویت اعضای افتخاری غیر ایرانی، مستلزم تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب است.

ماده 15 - حق عضویت:

هریک از اعضاء سالانه مبلغی، که میزان آن را مجمع عمومی تعیین می کند، بعنوان حق عضویت به جاودان پرداخت خواهد نمود.

ماده 16 - خروج از عضویت:

خروج از عضویت  جاودان به یکی از طرق زیر صورت می گیرد.

1 - استعفاء کتبی عضو.

 

 

2 - تصویب شورای مرکزی در یکی از موارد زیر:

الف - ارتکاب عمل خلاف شرع یا قانون و یا شئونات صنفی.

ب - سوء استفاده از مقام و موقعیت یا عضویت در جاودان

ج - عدم پرداخت حق عضویت.

د – با تصویب 5/4 اعضای شورای مرکزی.

تبصره: جزئیات اجرای این ماده توسط آیین نامه مصوب شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

فصل چهارم- تشکیلات:

ماده 17 - تشکیلات داخلی جاودان:

هرگونه تشکیلاتی که برای دستیابی به اهداف  جاودان ضرورت داشته باشد توسط شورای مرکزی تأسیس و اداره خواهد شد.

 فصل پنجم - امور مالی

ماده 18 - سال مالی:

سال مالی جاودان ازاول فروردین ماه هرسال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده 19 - در آمدها و هزینه ها:

منابع مالی جاودان عبارتنداز:

- حق عضویت اعضاء که میزان آن همه ساله به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی مشخص خواهد شد.

- کمک نقدی و غیر نقدی که به صورت هدایا دریافت می شود.

- سایر منابعی که از محل ارائه خدمات حقوقی مشاوره ای و آموزشی و تحقیقاتی طبق موازین قانونی تأمین می گردد.

ماده 20 - دفاتر مالی:

درآمد و هزینه های جاودان در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت ها ارائه می گردد.

تبصره 1 - کلیه دفاتر مالی جاودان در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 - کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاودان در حساب مخصوصی بنام جاودان نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می شود.

 

ماده 21 - تغییر در مفاد اساسنامه:

هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضاء شورای مرکزی در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب سال 1360 باشد.

تبصره: محل جاودان و اقامتگاه اعضاء شورای مرکزی و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 22 - اعتبار اوراق و اسناد:

کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور به امضاء رئیس یا دبیر و خزانه دار متفقا و با مهر جاودان معتبر خواهد بود.

ماده 23 - انتشارات:

انتشار هر گونه نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی یا فرهنگ و ارشاد اسلامی، با رعایت قوانین جاری کشور صورت میگیرد.

ماده 24 - جوایز:

جاودان می تواند همه ساله جوایزی نقدی و یا غیر نقدی برای فرد، گروه یا موسسه ای که جهت نیل به اهداف جاودان خدمت ارزنده ای انجام داده باشد اعطا کند.

تبصره: ترتیب اجرای این ماده، بموجب آیین نامه ای است که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 25 - انحلال:

انحلال جاودان بنا به ترتیبی که در این اساسنامه برعهده مجمع عمومی فوق العاده نهاده شده است، صورت میگیرد و پس از انحلال، کلیه دارائی های آن اعم از منقول و غیر منقول ( پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها ) به کانون وکلا یا قوه قضائیه واگذار می شود.

ماده26- مشخصات اساسنامه:

این اساسنامه در 5 فصل و 26 ماده در مورخ دوم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج خورشیدی هیأت موسس جاودان به تصویب رسید و در جلسه مورخ 20/9/1390 مجمع­عمومی فوق­العاده، بخشهایی از آن اصلاح گردید.

اسامی شورای مرکزی:

1)اباذر محبی                                                         5) اسدا... بیات

2)محمدرضا کامیار                                               6) سیدهاشم معصومی

3)کریم حبیب نژاد                                                7) نرگس جان نثاری

4)علی رسول زاده فرساد                        

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات